Všeobecné obchodní podmínky


1. Povinnosti Jazykové školy AQAP Plzeň, jejímž provozovatelem je ALKAP CZ, s.r.o., Bolevecká 991/17, 301 00 Plzeň, IČ29090636:

 1. Poskytnout studentovi kvalitní výuku anglického jazyka v příslušném typu kurzu za podmínek uvedených v tomto dokumentu. Místem výuky je: Jazyková škola AQAP, Alej svobody 56, 323 00 Plzeň a Radiová 42, 312 00 Plzeň.
 2. Vytvořit pro výuku vhodné podmínky.
 3. Nahradit v plné míře výuku, která byla zrušena ze strany poskytovatele. Poskytovatel si nicméně vyhrazuje právo na případnou změnu učitele.
 4. V případech, že poskytovatel není schopen výuku zajistit/nahradit, vrátit studentovi poměrnou část školného.


2. Povinnosti studenta a jeho zákonných zástupců

 1. Řádně a včas zaplatit školné za příslušný kurz.
 2. Řádně a včas docházet do výuky.
 3. Dbát organizačních pokynů a řádu školy, dodržovat bezpečnostní předpisy, v prostorách výukového centra nekouřit.
 4. Dodržovat pokyny učitelů a nerušit výuku.
 5. Bez svolení učitele nebo jiné pověřené osoby nemanipulovat s technickými zařízeními v učebnách (notebooky, tablety, osvětlením apod.). Student/zákonný zástupce se zavazuje nahradit případnou škodu vzniklou jeho zaviněním na zařízení a vybavení poskytovatele.
 6. Neprodleně uvědomit učitele o předčasném ukončení docházky a o případné změně osobních údajů relevantních pro výuku (zejména jméno, bydliště, e-mail, telefonní číslo).
 7. Dle vlastního uvážení a s ohledem na zajištění ochrany zdraví dítěte před zahájením výuky informovat jazykovou školu o nemocech a zdravotních omezeních (potravinové alergie, laryngitida, epilepsie apod.), kterými dítě trpí.


3. Podmínky vyučování:

 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou (po dobu trvání kurzu) a může být ukončena dohodou stran nebo odstoupením od této smlouvy.
 2. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy pro hrubé porušení školních povinností či hrubé chování studenta, kdy k nápravě nepostačila ani předchozí výzva. V takovém případě nemá student nárok na náhradu školného.
 3. Student má právo odstoupit od smlouvy:
  • pokud ze zdravotních důvodů nemůže v docházce do kurzu pokračovat. V takovém případě má student nárok na náhradu alikvotní části již uhrazeného školného za předpokladu, že doloží potvrzení od lékaře.
  • pokud poskytovatel přeruší kurz a v období do 4 týdnů nezajistí náhradní výuku. V takovém případě má student nárok na náhradu alikvotní části již uhrazeného školného.
 4. Poskytovateli vždy trvá nárok na úhradu školného až do řádného ukončení smluvního vztahu.


4. Školné a platební podmínky:

 1. Cena za poskytnuté služby (školné) pro příslušný školní rok je stanovena na Přihlášce a je splatná v termínech uvedených v Přihlášce.
 2. Školné je splatné na účet u FIO banka a.s., 2401258511/2010.
 3. V případě, že student/zákonný zástupce neuhradí fakturovanou částku ve splatnosti uvedené na faktuře, poskytovatel má nárok účtovat si 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
 4. V případě ukončení docházky v průběhu roku je na základě žádosti studenta/zákonného zástupce studenta možné poměrnou část školného vrátit, je účtován storno poplatek 500 Kč.
 5. Vyplněnou přihlášku je potřeba doručit poskytovateli nejpozději v den nástupu do 1. vyučovací hodiny.


5. Slevy:

Navštěvuje-li více členů jedné rodiny stejný nebo jiný kurz HDE, první z nich hradí školné v plné výši, každému dalšímu členu pak přísluší jednorázová sourozenecká sleva ve výši 10 % z výuky (sleva se nevztahuje na učebnice a výukové materiály).


6. Náhrady zameškaných vyučovacích hodin:

 1. Nárok na náhradní vyučovací hodinu vzniká pouze tehdy, byla-li hodina řádně a včas omluvena, tj. prostřednictvím administrativního systému Zooza. Lekci je možné omluvit kdykoliv před jejím začátkem.
 2. Poskytovatel umožňuje náhradu všech zameškaných a řádně omluvených lekcí.
 3. Student má možnost vybrat si náhradní hodiny pouze v období trvání daného kurzu, po jeho ukončení nárok na náhradu zaniká. Nevyčerpané náhradní hodiny není možné převádět do dalšího školního roku.


7. Ostatní

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo nezahájit kurz v případě nízkého počtu uchazečů. V tomto případě nabídne studentovi alternativní kurz v jinou dobu. Pokud studentovi nebude tato alternativa vyhovovat, škola mu neprodleně vrátí celé školné.
 2. Ze závažných důvodů si poskytovatel vyhrazuje právo zrušit příslušný kurz. I v tomto případě bude studentovi nabídnut alternativní kurz v jinou dobu. Pokud studentovi nebude tato alternativa vyhovovat, škola mu neprodleně vrátí školné v poměrné výši.


Kurzy anglického jazyka, které jsou předmětem těchto obchodních podmínek, jsou přípravnými kurzy pro vykonání jazykových zkoušek Cambridge English: YLE, Preliminary, First a Advanced, které jsou uvedeny v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro jazyk anglický uznaných MŠMT ČR.


V Plzni, dne 31.5.2023


Mgr. Kateřina Růžičková

ředitelka školy